Japanos Al Ain (Abu Dhabi)

Japanos Al Ain

52 Al Abnous St - Al Jimi - Al Ameriya - Abu Dhabi

Japanos Al Ain, Abu Dhabi - Restaurant Ramen, Bento, Sushi